ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

 

1.     Általános rendelkezések

 1.1.  Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak - eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az AG MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2030 Érd, Angyalka utca 1. A. ép. 1. em. 7., cégjegyzékszám: 13-06-056726, a továbbiakban: Szolgáltató) által az egészégügyi szolgáltatásokra tett és a Páciens által elfogadott ajánlatokra, részükre nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra, valamint a Páciens és a Szolgáltató (a továbbiakban: Fél vagy Felek) között létrejött valamennyi jogviszonyra.

1.2.  Jelen ÁSZF alkalmazandó a Felek között létrejött - a Páciens által magán egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - egyedi szolgáltatási szerződésre (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés).

1.3.  Az egyedi Szolgáltatási Szerződés írásba foglalásra nem kerül sor, így a Felek közötti szerződéses jogviszony a Páciens Szolgáltatónál történő első megjelenéskor aláírásra kerülő hozzájáruló nyilatkozat (a továbbiakban: Hozzájáruló nyilatkozat) aláírásával keletkezik.

1.4.  A Páciens által az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez annak megrendelése, és a Hozzájáruló nyilatkozat aláírása szükséges.

1.5.  A Szolgáltatási szerződés a Páciens által bármikor szóban felmondható azonnali hatállyal, azonban ebben az esetben a Páciens köteles helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért, így különösen köteles megtéríteni a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét. 

1.6.  A Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a Páciens elismeri, hogy annak aláírását megelőzően a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a jelen ÁSZF-et teljeskörűen megismerje. A Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a Páciens kifejezetten és egyértelműen elismeri továbbá, hogy a jelen ÁSZF tartalmát hiánytalanul megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette és az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.7.  A Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF esetleges módosításáról, a módosuló rendelkezésekről és az egységes szerkezetű ÁSZF-ről mind a honlapján, mind pedig az orvosi rendelő előterében - erre fenntartott külön helyen - hirdetményt tesz közzé. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések, valamint ÁSZF valamennyi Páciensre, illetve a részükre teljesítendő valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra irányadó és kötelező.

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a Felek a Szolgáltatási szerződést határozott időre - a Páciens által igénybevenni kívánt egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató általi megkezdésétől az egészségügyi szolgáltatás teljesítéséig terjedő időre - kötik. Ezen időtartam alatt a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1.8.  A Páciens köteles minden egyes újabb megrendelés leadását, illetőleg egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően megbizonyosodni az akkor hatályos ÁSZF rendelkezéseiről, ideértve az esetlegesen módosult rendelkezéseket is.

1.9.  A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik érvényes és hatályos működési engedéllyel, valamint megfelel a jelen ÁSZF-ben rögzített egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi rendelkezésnek. 

1.10.                 A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a nevében és részéről nyújtott személyek, valamint a személyes közreműködők szerepelnek az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásban, valamint ezen személyek rendelkeznek a vonatkozó jogszabály szerinti felelősségbiztosítással.

 

2.     Egészségügyi Szolgáltatás

2.1.  A Felek Szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) szabályai, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók. Ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek alkalmazandók, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott - szakirodalomban is közzétett - szakmai követelmények töltik ki tartalommal a Felek között létrejött jogviszonyt.

2.2.  A Páciens a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat szabad önrendelkezési joga, egyéni elhatározása alapján, illetve törvényes képviselője útján veszi igénybe. 

2.3.  A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele a Páciens előzetes bejelentkezése és időpontfoglalása után lehetséges (ide nem értve a sürgősségi ügyeleti ellátást). Időpontfoglalás kizárólag a Szolgáltató nyitvatartási idejében lehetséges, személyesen vagy telefonon. Az időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

2.4.  A Páciens által megrendelt, és a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások pontos körét a Páciens megrendelése, és az ennek alapján a Felek között létrejött Szolgáltatási szerződés tartalmazza és határozza meg.

2.5.  A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy a szülészeti szolgáltatás jellegéből adódóan a Szolgáltató páciensforgalma egyenlőtlenül oszlik el, melyet Páciens tudomásul vesz.

2.6.  Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével a Páciens tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez - különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vegyen. A Szolgáltató a közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha a közreműködőre bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

2.7.  A Felek az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során együttműködésre kötelesek. 

2.8.  Amennyiben a Páciens az együttműködés körében tájékoztatási kötelezettségét megszegi (azaz annak nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget), annyiban a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában, vagy egyébként bekövetkezett károkért (ide nem értve, ha azok a tájékoztatási kötelezettségek megszegése nélkül is bekövetkeztek volna). A Páciens tájékoztatási kötelezettségének elmaradásából eredő következményekért a Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli. 

2.9.  Valamennyi Pácienst az ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek betartásával kell ellátnia a Szolgáltatónak.

2.10.                 Az egészségügyi szolgáltatás keretében végzett ellátás során okozott kárért és személyiségi jogsértésért a Szolgáltató tartozik felelősséggel, illetve helytállással. Az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigényekre, illetve a személyiségi jogsértések esetén követelhető igényekre a Ptk.-nak a szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre, valamint a személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2.11.                 A Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső minden olyan körülmény, mely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, és aminek az elkerülése, illetve elhárítása a Szolgáltató részéről nem volt elvárható, és negatívan befolyásolja/befolyásolhatja a Szolgáltatási szerződés teljesítését, nem eredményez a Szolgáltató részéről szerződésszegést, és nem ad alapot kártérítési, illetve sérelemdíj iránti benyújtására a Páciensnek.

2.12.                 A Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a Páciens tudomásul veszi, hogy minden orvosi kezelésnek, beavatkozásnak van kockázata, és mindazt a kockázatot, melyért a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató nevében eljáró orvos nem tehető felelőssé, a beteg köteles viselni.  Az egyes Pácienseknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

2.13.                 A Páciens a Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy az ultrahangvizsgálat során a rendelkezésre álló készülékkel a szakmai protokollban előírtak betartása mellett az egyes magzati rendellenességek kimutathatósága a rendellenesség típusától, a terhességi héttől, a magzat elhelyezkedésétől, a magzatvíz mennyiségétől és a vizsgált személy testalkatától függően változó mértékű, de soha nem éri el a 100 %-ot. Bizonyos rendellenességek bármikor rejtve maradhatnak és az ultrahangvizsgálat teljes bizonyossággal nem igazolhatja, hogy a magzat egészséges.

 

3.     Fizetési Feltételek

3.1.  A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így az egészségügyi- és a kényelmi szolgáltatásért Szolgáltató részére díjat tartozik fizetni. A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy az egészségügyi szolgáltatások és a szolgáltatási csomagok mindenkori szolgáltatási díjait megtalálja a Szolgáltató honlapján, továbbá a Szolgáltató a recepcióján személyesen, illetve telefonon, valamint e-mail útján tájékoztatást biztosít a Páciens részére a mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjakról.

3.2.  A Páciensnek a szolgáltatási díjat a Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel, illetve bankkártyával kell kiegyenlítenie. A Szolgáltató a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki.

3.3.  Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató - a sürgősségi ellátás kivételével - jogosult megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg a Páciens fennálló tartozását nem egyenlíti ki.

3.4.  A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés lapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra. 

3.5.  A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Páciens részére és ennek megfelelően tünteti fel a díjakat az ár táblázatában is (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek ÁFA-kötelesek, és ahol maga a díjtáblázat is feltünteti az ÁFA összegét). Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett ÁFA mentes szolgáltatások ÁFA körbe kerülnének, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített és ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában a díj összegét az ÁFA összegével megemelni, és a Páciens is ezen ÁFA-összeggel megemelt szolgáltatási díj fizetésére köteles. 

3.6.  A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt - és fizetési felszólítás ellenére sem teljesített - követeléseit peres úton érvényesíteni, igénybe venni valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében, továbbá a követelést harmadik személyre engedményezni, s mindezen igényérvényesítési módok többletköltségeit a Páciensre terhelni.

 

4.     Páciens Jogai

4.1.  A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog, melynek keretében szabadon döntheti el, hogy igénybe kívánja-e venni a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatását, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetve a megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, melyek ellenértékét a Páciens köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

4.2.  A Páciensnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Az Eütv.-ben foglalt kivételektől eltekintve a Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha az Eütv. eltérően rendelkezik. 

4.3.  A cselekvőképes Pácienst - az Eütv.-ben foglaltakkal összhangban - megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A Páciens minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza.

4.4.  A Páciensnek joga van az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, vagy az ellátás sürgőssége nem zárja ki. Az orvosválasztás joga a Szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolható. A Szolgáltató orvosainak a listája a Szolgáltató honlapján, illetőleg a Szolgáltató helyiségében elhelyezve megtalálható, szakterületek szerinti bontásban. 

4.5.  Amennyiben a Páciens az általa megrendelni kívánt egészségügyi szolgáltatás teljesítése során meghatározott orvos közreműködését kívánja, köteles ezt előre jelezni időpontfoglaláskor, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által foglalkoztatott orvosok időbeosztása eltérő. Amennyiben a Páciens időpontfoglaláskor ilyen személyt nem jelöl meg, a Szolgáltató jelöli ki a közreműködő orvost. 

4.6.  A Páciens az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja. 

4.7.  A Páciens megtilthatja, hogy az ellátás, a (gyógy)kezelésének a tényét, vagy az ellátásával, (gyógy)kezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják.

4.8.  A Szolgáltató a Páciensről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és írásos egészségügyi dokumentációt vezet. A Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen. A beteg jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, vagy másolatot kapni. 

4.9.  A Szolgáltató a vállalt egészségügyi ellátást a jogi, szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Páciens egészségügyi és egyéb érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására - a Szolgáltatási szerződés kifejezett rendelkezése hiányában - nem vállal kötelezettséget. A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, a Páciens pedig tudomásul veszi, hogy az egészségügyi ellátást a Páciens által a rendelkezésére bocsátott, valamint a jogszabályok és szakmai szabályok által megkövetelt vizsgálatokból nyert információk alapján nyújtja. A Szolgáltató nem vállal felelőssége a Páciens által elhallgatott információk ismeretében megelőzhető, illetve a Pácienssel veleszületett, örökletes vagy egyéb olyan nem ismert betegségből eredő szövődményekért, amelyek diagnosztizálására csak jogszabály vagy szakmai szabály által elő nem írt vizsgálattal lett volna lehetőség.

4.10.                 A Páciens jogaira egyebekben az Eütv. rendelkezései az irányadók.

 

5.     Páciens Kötelezettségei

 5.1.  A Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan

magatartást, amely a Szolgáltatási szerződés tárgyát képező egészségügyi ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.2.  A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató házi- és működési rendjét.

5.3.  A Páciens - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv

elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,

b) tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét

veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,

c) fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,

f) a Szolgáltató házirendjét betartani,

g) a térítési díjat megfizetni,

h) a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,

i) tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait.

 

5.4.  A Páciens a kötelezettségeinek, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely a Pácienst a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése folytán éri. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Páciens jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást a Páciens részére, és elálljon a vele megkötött Szolgáltatási szerződéstől. 

5.5.  A Páciens a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül - jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában - harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szolgáltatási szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.

5.6.  A Páciens kötelezettségeire egyebekben az Eütv. rendelkezései az irányadók.

 

6.     Adatvédelem

 6.1.  A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani személyes adatait (ideértve különösen családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ szám, lakcím, telefonszám, e-mail cím).  

6.2.  A  Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendelkezésre bocsássa az egészségügyi szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, illetve a jogszabályokban előírt, rá vonatkozó és a szolgáltatás tárgyát képező tevékenység ellátáshoz szükséges – egészségügyi és személyes – adatokat, információkat, továbbá, hogy a Szolgáltató közreműködői, közvetített szolgáltatást nyújtó vállalkozói megismerhessék a szolgáltatások elvégzése céljából, s részükre a Szolgáltató továbbíthassa a szükséges adatokat.

6.3.  Az egészségügyi szolgáltatási tevékenység jellegéből adódóan a Szolgáltató jogosult egészségügyi személyes adatok kezelésére, különösen az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok vonatkozásában, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról.

6.4.  A Szolgáltató és a Páciens adatkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, a Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatását a Szolgáltató által külön dokumentumban megalkotott Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amely a Szolgáltató honlapjáról letölthető (https://agmedical.hu/oldal/adatvedelmi-nyilatkozat), illetőleg a rendelő recepcióján kinyomtatott formában megtekinthető.

6.5.  A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

 

7.     Panaszkezelés

7.1.  Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében az AG MEDICAL Bt. munkatársa jár el (cím: 2030 Érd, Angyalka utca 1. A. ép. 1. em. 7., e-mail: info@agmedical.hu). Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató reklamációt kizárólag a Pácienstől, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottjától fogad el.

7.2.  A Szolgáltató panaszt kizárólag írásban fogad el. Szóbeli panasz esetén annak írásbeli dokumentálásáról a Szolgáltatónak haladéktalanul gondoskodnia kell, melynek érvényességi feltétele, hogy a Páciens, illetve képviselője azt aláírásával ellássa. A Szolgáltató a panaszt az átvételtől, illetőleg beérkezéstől számított legkésőbb 30 munkanapon belül vizsgálja ki, és írásban értesíti a Pácienst annak eredményéről.

7.3.  Amennyiben a Páciens nem elégedett a Szolgáltatótól kapott válasszal, annyiban a következő fórumhoz fordulhat: Megléczné Ocsenás Mária betegjogi képviselő (e-mail elérhetőség: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu)

 

8.     Záró rendelkezések

8.1.  A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. Az ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.

8.2.  A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

8.3.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Eütv. rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

8.4.  A jelen ÁSZF 2021. január ... napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.